0532 705 21 72
Whatsapp

Bayilik Alacağınız Tip
Adınız Soyadınız *
Adresiniz *
E-posta *
Gsm *
AÇIKLAMA

Bayilik Alınma Hakkında

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
 
Madde 1- Taraflar;
 
Bir yanda …… …….. (bundan sonra ŞİRKET olarak anılacaktır) ile diğer yanda …… ……. (bundan sonra Bayi olarak anılacaktır) aşağıdaki koşullarla aralarında bir bayilik anlaşması yapmayı kabul etmişlerdir.
 
Madde 2- Sözleşmenin Konusu;
 
Sözleşmenin konusu ŞİRKET tarafından üretilen ve/veya dağıtımı yapılan ürünlerle ilgili Bayilik verilmesidir.
 
Madde 3- Bölge;
 
3.1. ŞİRKET sözleşme konusu ürünleri bölgesinde yeniden satış amacıyla Bayi’ye verecektir.
Bölgenin sınırları aşağıdaki şekilde beraberce tespit edilmiştir.
 
3.2. ŞİRKET üçüncü maddede belirtilen bölgede toplu tüketim yerleri hariç olmak üzere Bayi’ye rakip olacak şekilde doğrudan satış yapmayacaktır.
 
3.3. Bayi 3.1. maddede belirtilen ve kendisine tahsis edilen bölge içinde sözleşme konusu malların satışını arttırmak için tüm gayret ve çabasını sözleşme konusu malların satışına yoğunlaştıracaktır.
 
Bayi tüm aktif satış çabasını kendi bölgesine yoğunlaştırmalıdır. Bu nedenle başka bayilerin bölgelerinde de aktif faaliyet göstererek gücünün bölünmesine yol açmamalıdır. Bu amaca ulaşılabilmesi için Bayiinin kendisine ayrılan ve 3.1. maddede tanımlanan bölge dışında alt bayiler ataması, şube açması, dağıtım deposu kurması vb. davranışlarla aktif satış politikaları izlemesi yasaklanmıştır.
 
3.4.  Bayi, sözleşme konusu malları sadece ŞİRKET’ten veya bayilerinden alacaktır.
 
Madde 4- Satış Hedefleri;
 
Bayi, sözleşme konusu malların tüm çeşitlerinden satın alarak dağıtmak ve taraflarca tespit edilecek hedeflere ulaşabilmek için belirli miktarlarda satmak zorundadır. Taraflar bayiinin mevsimlere göre ve yıllık olarak satış hedeflerini aşağıdaki şekilde tespit etmişlerdir. Bu hedeflerin her yıl biraz daha arttırılması tarafların ortak dileğidir. Bu nedenle Bayi bu hedeflere ulaşmak için çaba sarf edecektir. Bir önceki satış hedefini aşan bayilerin satış hedefleri, bir önceki yıl fiilen gerçekleştirdikleri miktarlar dikkate alınarak arttırılır.
 
Madde 5- Alt Bayilik;
 
Bayi, kendisine ayrılan bölge içinde alt bayilikler atayabilir; bayi bir dağıtım sistemi oluşturmak zorundadır. Şu kadar ki atayacağı alt bayiliklerle ilgili olarak ŞiRKET’in yazılı onayını almak zorundadır. Bununla birlikte alt bayilere karşı ŞiRKET’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Alt bayiinin ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağına, ürünlerinin imajına zarar verebilecek davranışlarının ya da bu sözleşmeye veya bayi ile alt bayi arasındaki sözleşmeye aykırı davranışlarının tespit edilmesi halinde, ŞİRKET’in diğer hakları saklı kalmak üzere, ŞİRKET bayiden bu alt bayiliğe derhal son vermesini isteyebilir.
 
Bayiinin haksız yere bu isteği yerine getirmemesi halinde ŞİRKET bu sözleşmeyi fesih edebilir.
 
Madde 6- Bölgenin Daraltılması;
 
Bayiinin tespit edilmiş olan hedeflere ulaşmakta başarısız olması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde ŞİRKET sözleşmeyi feshedebileceği gibi bayiinin kabul etmesi halinde sözleşmeyi feshetmek yerine bayiinin bölgesini daraltabilir.
 
Madde 7- Rekabet Yasağı;
 
Bayi, doğrudan veya dolaylı olarak sözleşme konusu ürünlere rakip olabilecek ürünlerin üretimi ile uğraşamayacağı gibi bu gibi malların alım satımını veya dağıtımını yapamaz. Sözleşme konusu ürünlere rakip olan ürünlerin reklamını yapamaz veya katkıda bulunamaz.
 
Bayiinin tüzel kişi olması halinde rekabet yasağı ortakları için de geçerlidir.
 
Madde 8- Reklamlar;
 
Bayi, kendi bölgesinde satışı arttırmak amacıyla reklam ve diğer satış arttırma faaliyetlerinde bulunmak zorundadır. Bayiinin reklam amacıyla kullanacağı tabela, afiş, pano, ışıklı pano gibi reklam vasıtaları ŞİRKET tarafından tespit edilen standartlara aykırı olamaz. ŞİRKET reklam vasıtalarının kendi standartlarına uygun olup olmadığını denetleme hakkına sahiptir. Bunların yapılmasında Bayi talep ederse ŞİRKET kendilerine yardımcı olacak, ancak giderler Bayi tarafından ödenecektir.
 
Bu faaliyetlerin ŞİRKET tarafından yapılması halinde Bayi, ŞİRKET tarafından yapılacak her türlü genel reklam ve promosyon çalışmalarına destek olmak ve bunların giderlerine katkıda bulunmak zorundadır.
 
Bayiinin reklam ve promosyon giderlerine ne miktarda katkıda bulunacağı bir önceki yıl satışları göz önünde bulunarak ŞİRKET tarafından bayiler arasında haksızlığa yol açmayacak şekilde tespit edilir.
 
Madde 9- Siparişler ve Teslim;
 
Siparişler ŞİRKET’in üretimini planlamasına yetecek kadar süre önceden bildirilmelidir. Bu süre en az teslim tarihinden önce …..gündür. Bu süre içinde siparişler ŞİRKET tarafından hazırlanacak ve Bayiinin teslim almasına hazır bulundurulacaktır. Teslim fabrika deposundan yapılır. Taşıma giderleri, taşıma sırasında mala gelebilecek her türlü zarar bayie aittir.
 
Bayi mallarının ŞİRKET tarafından taşınmasını istediği hallerde de satış fabrika teslimi olarak yapılmış sayılır; bir önceki paragraf hükümleri bu durumda da aynen uygulanır.
 
Olağanüstü sebeplerle ya da aşırı talep nedeniyle stokların yeterli olmaması, grev, teknik arıza gibi umulmayan haller nedeniyle ŞİRKET’in kontrolünde olmayan diğer sebeplerle teslimatta gecikme olması halinde ŞİRKET’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 
Madde 10- Kalite Garantisi;
 
Sözleşme konusu ürünlerin mevzuatta öngörülen kalite ve standartlara uygun olarak üretilmemesinden doğacak zararlar ŞİRKET’ e aittir. Şu kadar ki, Bayiinin saklama koşullarına ya da son kullanma sürelerine uymama gibi kendi kusurundan kaynaklanan zararlardan sorumluluk Bayie aittir.
 
Üretim hakları nedeniyle bozuk olan malların bedelleri ŞİRKET tarafından ödenecektir.
 
Madde 11- Sözleşmeden Doğan Hakların ve Borçların Devri;
 
Sözleşmenin taraftan bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını diğer tarafın onayı olmaksızın kısmen de olsa üçüncü kişilere devredemezler. Diğer taraf haklı sebeplere dayanarak böyle bir onayı vermekten kaçınabilir.
 
Bu hüküm sözleşme konusu malların ŞİRKET tarafından 3. bir işletmeye ürettirilmesi veya dağıttırılmasını engellemez.
 
Madde 12- Müşterek Satış Politikalarına Uyma;
 
Bayii, sözleşme konusu malların satışını arttırma hedefine yönelik olarak kendi satış politikalarını serbestçe tespit edip uygulayabilir. Şu kadar ki, bu politikalar ŞİRKET tarafından oluşturulan dağıtım ağının uyguladığı genel politikalara, sözleşme konusu ürünlerin imajına ve dağıtım ağının düzgün bir şekilde işlemesine zarar vermemelidir. ŞİRKET, bayiye yeniden satış fiyatlan konusunda tavsiyede bulunabilir.
 
Madde 13- Bayinin Dağıtımda Teknik Standartlara Uyma Zorunluluğu;
 
Bayi, dağıtımda kullanacağı taşıma vasıtalarını, araç ve gereçleri ŞİRKET tarafından tüm dağıtım ağında geçerli olacak şekilde tespit ettiği objektif kalite ve görünüm standartlarına uyduracaktır.
 
Bayiinin bölgesinin özelliklerine göre asgari bulundurulması gereken taşıma vasıtası, araç ve gereçlerin neler olduğu ŞİRKET tarafından tespit edilir.
 
Taşıma vasıtalarının, araç ve gerecin satın alınması ve standartlara uydurulması ve bakım onarım giderleri bayiye aittir.
 
Madde 14- Şişe ve Kasa Depozito Bedelleri;
 
Bayi tarafından satın alınan sözleşme konusu ürünlere ait şişe ve kasalar için depozit bedelleri verilecektir. Depozit bedelleri ŞİRKET tarafından belirlenir. Depozit bedeli olarak ŞİRKET’in uygun göreceği teminatlar da gösterilmek zorundadır.
 
Bayi kendi müşterilerine bu depozit bedellerini aynı şekilde uygulayacaktır.
 
Sözleşme sona erdiğinde bedelleri, Bayiinin iade ettiği şişe ve kasalara göre iade edilir. İade bedeli bayiinin en son aldığı mallara uygulanan listeden bir önceki listeye göre tespit edilir. İade edilmeyen şişe ve kasalara ait depozitolar iade edilmez.
 
Madde 15- Ödeme Şartları;
 
Bayi tarafından alınan malların bedelleri peşin olarak alınır. Bayiinin iş hacmine ve kredibilitesine göre vade yapıp yapmamakta ŞİRKET serbesttir. ŞİRKET haklı sebeplerin varlığı halinde kredili olarak çalışmakta olduğu bayi ile peşin çalışmaya dönebilir.
 
Vadeli satışlarda aylık % ……. faiz işletilecektir. Temerrüt halinde ise bu oranın % ….fazlası uygulanır. Bu faiz oranı cari faizlerdeki değişikliklere göre ŞİRKET tarafından değiştirilebilir.
 
Uyuşmazlık durumunda ŞİRKET defterleri kesin delil teşkil edecektir.
 
Bu şekilde vadeli çalışılması halinde Bayiinin açık hesabı bulunmayacaktır, bayi çek ve senetle açık hesabını kapatacaktır.
 
Madde 16- Denetim ve Yardım;
 
ŞİRKET bayilerin kendi bölgelerinde satışlarını arttırmalarına yardımcı olmak için uygun gördüğü bölgelerde çalışmalar yapabilir. Bayi, bu gibi çalışmaların yapılmasında ŞİRKET yetkililerine yardımcı olacaktır.
 
ŞİRKET bayilerinin özellikle teknik standartlara uymalarını sağlamak gayesi ile denetimler yapabilir ve bayiye görüş ve tavsiyelerde bulunabilir.
 
Madde 17- Sözleşmenin Süresi;
 
Sözleşme ….. yıl için akdedilmiştir. Taraflar sözleşme süresinin dolmasından ……. ay önce sözleşmeyi uzatmak istediklerini bildirmedikçe sözleşme süre sonunda sona erer.
 
Madde 18- Sözleşmenin Feshi;
 
Haklı bir sebebi olmaksızın sözleşmenin süresi dolmadan önce sözleşmenin feshi halinde sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafın her türlü zararını ödemekten başka ayrıca ……-TL cezai şart ödeyecektir.
 
Madde 19- Haklı Sebeplerle Fesih;
 
Diğer tarafın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle sözleşme feshedilecek olursa, sözleşmeye aykırı davranan taraf diğer tarafın uğradığı tüm zararları ödeyecek ve ayrıca ……..-TL’yi cezai şart olarak ödeyecektir.
 
Bayiinin hedefleri tutturamaması, hedeflerden hoş görülemeyecek kadar geride kalması, gerekli taşıma vasıtalarını almaması ya da bunları standartlara uydurmaması, borçlarını ödemekte gecikmesi, rakip ürünlerin satışı veya üretimi ile uğraşması, kendi bölgesi dışında doğrudan veya dolaylı olarak aktif ticari politikalar izlemesi, dağıtım ağına veya sözleşme konusu ürünlerin imajına zarar verici davranışlarda bulunması ve bu sözleşmenin yüklediği diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi sözleşmenin feshi için haklı sebep olarak kabul edilir.
 
Madde 20- Diğer Sebeplerle Sözleşmenin Feshi;
 
Bayiinin ölümü ya da çalışamaz hale gelmesi halinde sözleşme ŞİRKET tarafından feshedilir. Ölüm halinde mirasçılarla devam edip etmemekte ŞİRKET tamamen serbesttir.
Not : balkonfilesi.com  trafından uygun görünen illerde  iller dışına bu ürünü satmak kesınlıkle yasaktır satılırsa bıle şirketten izin talep etmek zorunda  aksi takdirde sözleşmesi fesh edilir  bayilik başlangıcı olarak en az 3 bin metre kare file talep etme zorunluluğu vardır. firma mızın malları dışıda çürüyecek ürün alım satımlarda bızım şirket sorumlu değildir  ürünlerimiz 5 yıl garantili yaz kış fark etmiyor  
 


 • svg
  7/24 Destek İmkanı
 • svg
  bilgi@balkonfilesi.com
 • svg
  Sıkça Sorulan Sorular
 • svg
  0532 743 65 81
X